İnşaat All Risk Sigortası Nedir?

İnşaat All Risk Sigortası

İnşaat all risk sigortası, bütün inşaat projelerinde, inşaatın başladığı ilk andan itibaren projenin tamamlanmasına kadar geçen sürede olası bütün riskleri güvence altına alan bir sigorta şeklidir. Bu inşaat projesi, bina, yol, köprü projesi olabilir. Hatta liman, baraj, kanalizasyon, elektrik hatları, havalanı ve benzeri birçok proje çeşidi de olabilir. Önemli olan inşaatın sürdüğü bütün aşamalarda inşaat sahibinin, müteaahidin ya da projeyi üstlenen firmanın sadece proje ile ilgilenmesini sağlamak. Ani ve beklenmedik durumlarla ortaya çokan risklerden etkilenmelerini önlemek.

İnşaat all risk sigortası kısaca, sigorta süresi içinde inşaat sahasında, belirlenen istisnalar dışında, önceden tahmin edilemeyen bir nedenle bir hasarın meydana gelmesi durumunda ortaya çıkacak zararları teminat altına almak amacıyla yapılır.

Peki sigorta bedeli nasıl tesbit edilir? İnşaat all risk sigortası’nda sigorta bedeleinin belirlenmesine yönelik bazı esaslar vardır. Bu esaslar kısaca şunlardır:

  » Bir kere sigorta bedeli, projenin tamamlandığı andaki değerine eşit olmalıdır. Buna gümrük, resim, vergi ve harçları ile işçilik ve nakliye masrafları da dahildir.

  » Sigorta bedeli, ihale konusu işlerde her yıl cari yıl fiyatları ile güncellenen sözleşme tutarından aşağı olamaz. Buna o ana kadar yapılan keşif artışları da dahildir.

  » Ayrıca sigorta yapılmış ise, inşaatta kullanılan makinelerin, aletlerin ve geçici inşaat binalarının sigorta bedelleri cari piyasa değerlerinden düşük olamaz.

  »Eğer sigorta bedelini oluşturan değerlerde bir artış meydana gelmişse, sigorta ettiren bu artışı öğrendiği tarihten itibaren beş gün içinde ancak herhangi bir hasarın meydana gelmesinden önce sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Ancak bu durumda sigorta şirketinin muvafakati aranır.

Sigorta şirketi açısından, inşaat all risk sigortası kapsamı dışında kabul edilen bazı durumlar vardır. Ancak sigorta ettiren isterse bu durumları da ek teminat olarak alabilir. İşte bu istisnai durumlar:

  » İnşaatta kullanılan iş makineleri ve ekipmanı

  » İnşaat bittikten sonra ya da geçici kabulden sonra başlayan İnşaat alanında kullanılan geçici barakalar, yardımcı binalar ve şantiye alet ve teçhizatı

  » Teminat altına alınan bir hasar ile ilgili enkaz kaldırma giderleri

  » Teminat altına alınan bir hasar ile ilgili uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları ve fazla çalışma ücretleri

  » Üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlar yüzünden sigortalıya düşen hukuki sorumluluklar

  » Kargaşalık, grev, lokavt, halk hareketleri ve bunlara müdahale sırasında doğan hasarlar

  » Bakım

  » Terör eylemleri ve sabotaj ile bunlara müdahale sırasında doğan zararlar


İnşaat all risk sigortalarında genel olarak şu durumlar sigorta teminatı dışında tutulur:

  » Yıpranma, aşınma, paslanma ve çürümeler

  » İnşaatın tamamlanan kısımlarında, geçici kabulü yapılan kısımlarında ya da işverene teslim edilen kısımlarında meydana gelecek hasarlar

  » Ayrıca teninat altına alınmışsa, bakım devresi biten kısımlarda meydana gelen hasarlar

  » İnşaatla alakalı tüm araçlar

  » Savaş, isyan, ayaklanma ve benzeri karagaşalar sonucu meydana gelen hasarlar

  » Proje veya hesap hataları yüzünden meydana gelecek hasarlar

  » Malzemenin bozukluğu ya da kusurlu işçilik neticesinde olan hasarlar

  » Sigortalının bilerek neden olduğu hasarlar

  » İnşaatın gecikmesinden, kısmen veya tamamen durmasından, taahhüdün yarım kalmasından, akdin feshinden veya cezai şartların uygulanmasından doğan her türlü zararlar

  » Terör eylemleri ve sabotaj ile bunlara müdahale sırasında doğan zararlar

Elbette her zaman için inşaat all risk sigortası teminat kapsamı, alınacak ek teminatlarla genişletilebilir.
Herhangi bir hasra durumunda sigorta ettiren bu durumu öğrendiği tarihten itibaren geç beş gün içinde sigorta şirketine bildirmek zorundadır. Ayrıca ortaya çıkan zararı en az indirecek önlemleri de almak zorundadır.